Vilkår

Betingelser for dit abonnement

Version 3.0

Indhold:

1. Generelt
2. Aftalen
3. Support
4. Tjenester og funktioner
5. Sikkerhed og koder
6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser
7. Betaling og fakturering
8. Aftalens overdragelse
9. Keywordtildeling og keywordændring
10. Kundens data
11. Kundens misligholdelse
12. Tyverispærring
13. Opsigelse
14. Ansvar
15. Ejendomsret
16. Tvister
17. Ikrafttrædelse

1. Generelt
1.1 SMSgateway.dk fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af SMS gateway formidles af SMSgateway.dk. Dette leveres via det landsdækkende mobilnet. Disse vilkår for aftaler om smsgateway abonnement, der udbydes af SMSgateway.dk, kan til enhver tid findes på Internettet på www.SMSgateway.dk

1.2 Smsgateway aftalen hos SMSgateway.dk giver kunden adgang til følgende services: Sende og modtage smsbeskeder til og fra slutbrugere på mobilnettet i Danmark. SMSgateway.dk anser ikke Grønland samt Færøerne som en del af mobilnettet i Danmark. Kunden kan til enhver tid benytte de tjenester og services, der er tilknyttet smsgatewayaftalen. Ligeledes kræver tilslutning til tjenesten, at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt udstyr, eksempelvis en PC og internet opkobling.

1.3 Det er et krav at kunden er fyldt 18 år, har fast bopæl og fakturaadresse i Danmark.

2. Aftalen
2.1 Aftalen indgås mellem kunden og SMSgateway.dk. Parternes aftale består af foreliggende abonnementsbetingelser og SMSgateway.dks prissætning. Kunden hæfter for ethvert forbrug af ydelser leveret i henhold til denne aftale. Kun myndige personer kan indgå aftale med SMSgateway.dk.

2.2 Aftalen indgås ved, at kunden bestiller på www.SMSgateway.dk og tilkendegiver at have accepteret abonnementsbetingelserne. Bestiller kunden ikke via Internettet, er aftalen indgået i det øjeblik, SMSgateway.dk har modtaget en udfyldt og underskrevet aftale fra kunden, og har godkendt kunden ved at aktivere denne i systemet. Det er en forudsætning at kunden har en e-mail adresse og gyldigt/aktivt mobilnummer.

2.3 Ved tilmelding forpligter kunden sig til at overholde SMSgateway.dks abonnementsbetingelser og samtidig afgiver kunden en række oplysninger. Kundeoplysningerne som f.eks. navn eller firmanavn og adresse, CPR/CVR/SE nummer, emailadresse samt mobilnummer. Kunden har pligt til straks at underrette SMSgateway.dk om en eventuel ændring af adresse, emailadresse eller mobilnummer, samt ændring af betalingsforhold. Kunden skal fremsende skriftlig meddelelse herom eller ændre oplysningerne på kundens personlige side på http://login.smsgateway.dk. Såfremt kunden ikke straks meddeler SMSgateway.dk dette, er SMSgateway.dk berettiget til at ophæve aftalen, jf. pkt. 11, eller opkræve gebyr herfor. SMSgateway.dk er berettiget til at opkræve 99 kr. i gebyr for ændring heraf. Ligeledes kan SMSgateway.dk stille krav om, hvis det skønnes nødvendigt, at kunde fremsender bopælsattest og/eller billedlegitimation i forbindelse hermed.

2.4. Hvis kunden, af tekniske årsager, ikke kan blive tilsluttet SMSgateway.dk, eller hvis SMSgateway.dk ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter en foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning

2.5 Efter tilmelding vil kunden modtage sms med password og en velkomstmail indeholdende et brugernavn til brug af SMSgatewayen via SMSgateway.dk. Denne velkomstmail indeholder alle nødvendige informationer for at aktivere tjenesten.

2.6 Kunde er berettiget til, inden 14 dage efter afgivelse af bestilling og modtagelse af ordrebekræftelse, at fortryde aftalen med SMSgateway.dk. Kunde kan dog ikke fortryde aftale, hvis kunde efterfølgende har taget tjenesten i brug, herunder anvendelsen af vores WebInterface http://login.smsgateway.dk.
Ligeledes accepterer kunde ved bestillingen, at hvis SMSgateway.dk begynder levering af tjenesten/tillægstjenesten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede når SMSgateway.dk påbegynder leveringen, jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 4.

2.7 SMSgateway.dk forbeholder sig retten til altid at kunne sætte et kreditmaksimum, når dette er begrundet i kundens forhold. Overstiger en kundes udeståender (såvel forfaldne som uforfaldne) med SMSgateway.dk dette kreditmaksimum, er kunden forpligtet til straks efter anmodning fra SMSgateway.dk at stille sikkerhed i form af kontant depositum eller tilsvarende. SMSgateway.dk er berettiget til at indskrænke kundens brug af abonnementet, indtil kundens udestående er nedbragt til under det satte kreditmaksimum. Stiller kunden ikke med den fornødne sikkerhed, er SMSgateway.dk berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel.

2.8 Kunden accepterer at modtage meddelelser fra SMSgateway.dk via e-mail og mobilnummer til den e-mailadresse og mobilnummer, kunden har oplyst. Det er kundens pligt at informere om den korrekte e-mail adresse og mobilnummer, hvorfor SMSgateway.dk heller ikke kan drages til ansvar for e-mails og smsbeskeder der ikke er fremkommet.

2.9 Hvis der sendes smsbeskeder til lande uden for Danmark, gælder SMSgateway.dks priser og vilkår, som er fastsat for de enkelte services på det pågældende mobilnet. Kunden kan få oplysning om disse aftaler og priser under kontooplysninger på http://login.SMSgateway.dk samt ved henvendelse til SMSgateway.dks Kundeservice.

2.10 SMSgateway.dks sms gateway må ikke benyttes til følgende forhold:
a) Pornografisk/Erotisk indhold.
b) Henvisning til andre tjenester eller numre med seksuelt eller erotisk indhold..
c) Kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf.
d) Beskrivelser af vold..
e) Må ikke være uegnet for børn under 16 år.
f) Spil, præmiekonkurrencer og lignende i strid med gældende lovgivning.
g) Adgangstegn, passwords eller lignende, der giver adgang til tjenester med ovenstående indhold..
h) Kunde ikke overholder gældende regler i rammeaftalen. (Link: Rammeaftalen )
i) Videresalg uden en speciel aftale med SMSgateway.dk.

2.11 SMSgateway.dk kræver ikke noget minimumsforbrug, men blot at kontoen er aktiv, hvilket vil sige at der afsendes minimum 10 beskeder fra den hver måned. Din konto bliver dog ikke lukket, hvis du ikke holder den aktiv, med mindre der er negativ saldo på kontoen. SMSgateway.dk efterkontrollerer hver måned, om du holder smsgatewayen aktiv. Hvis dette ikke er tilfældet opkræves et gebyr på 50,00 kr. i administrationsgebyr.

2.12 SMSgateway.dk er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre kundens brug af SMSgateway.dks tjenester, hvis SMSgateway.dk finder det nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn.

3. Support
3.1 SMSgateway.dk skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud indenfor rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse kan ske pr. email til support@smsgateway.dk og afhjælpningen sker hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid fra kl. 08:00 til 16:00 mandag til torsdag og kl 08:00 til kl. 15:00 fredag.

3.2 Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for SMSgateway.dks kontrol, eksempelvis ved fejl hos anden operatør, videregiver SMSgateway.dk denne fejlmelding. SMSgateway.dk er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for SMSgateway.dks udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. SMSgateway.dk er berettiget til at opkræve 1250 kr. for denne fejlsøgning hvis det skyldes kundens forhold.

4. Tjenester og funktioner

4.1 Regningsspecifikation
Kunden har på sin personlige side på http://login.SMSgateway.dk adgang til en gratis faktura oversigt hvor der er specificeret hvad kunden bliver opkrævet for på regning. Kunden kan ligeledes får en detaljeret liste over sine sendte sms’er. Listen giver oplysninger om dato, klokkeslæt, numre på modtageren og leveringsstatusen på beskeden..

4.2 Forbrugs oplysning
Forbrugs oplysninger opdateres løbende. Der kan eventuelt forekomme forsinkelser i opdateringen af de nyligste afsendte beskeder.

4.3 En sms kan højst fylde 160 tegn, dog kan nogle nyere telefoner modtage sammenkæde sms-beskederne, så det er muligt at skrive længere SMS’er. Vær dog opmærksom på, at du vil blive takseret for flere sms’er hvis beskeden fylder mere end 160 tegn.

4.4 Smsbeskeder med informationer fra SMSgateway.dk opkræves ikke. Dette er en gratis service.

5. Sikkerhed og koder
5.1 Ved indgåelse af aftale med SMSgateway.dk modtager kunden et brugernavn og kodeord, som skal opbevares forsvarligt.

5.2 Hvis en anden person uberettiget får kendskab til brugernavn og kodeord, eller hvis kunden har mistanke om, at kontoen vil blive misbrugt, skal kunden straks kontakte SMSgateway.dk med henblik på at få kontoen spærret. Så snart spærring registreres, medfører dette blokering for brug af smsgatewayen. Når kontoen spærres, udsender SMSgateway.dk hurtigst muligt et nyt brugernavn og kodeord.

5.3 Kunden hæfter for alt tab som følge af andres uberettigede brug af kundens konto oplysninger til smsgatewayen.

5.4 SMSgateway.dk oplyser ikke, grundet sikkerhedsmæssige årsager, brugernavn eller kodeord, samt personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. SMSgateway.dk fremsender disse oplysninger til kunden på den oplyste emailadresse, eller det registrerede mobilnummer.

6. Ændring af abonnementsvilkår og priser
6.1 De til enhver tid gældende abonnementsvilkår og priser for vores tjenester fremgår af SMSgateway.dks prisliste på www.SMSgateway.dk, og kan desuden oplyses ved henvendelse til kundeservice på telefon 77 34 82 00.

6.2 Alle priser er totalpriser i danske kroner inkl. moms og levering.

6.3 Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på www.SMSgateway.dk, sendt til den e-mail adresse og mobilnummer, kunden har oplyst. Kunden varsles 30 dage før ændringerne træder i kraft således, at kunden har mulighed for at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel.

7. Betaling og fakturering

7.1 SMSgateway.dk opkræver kunden i forhold til den enhver tid gældende prisliste. Beløb forfalder til betaling på den dag, der er angivet på kundens faktura. Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt rettidigt, tilfalder der, uden varsel herom, morarenter fra forfaldsdagen, fastsat til 2% pr. påbegyndt måned med et tillæg af et rentegebyr på 100,00 kr. pr. rentenota/rykkergebyr, samt ved overdragelse til inkasso i henhold til rentelovens § 9b, stk. 1, jævnfør stk. 2.

7.2 Betaling foregår via NETS betalingsservice eller via bankoverførsel. Ved offentlige virksomheder kan der afregnes over elektronisk faktura såfremt SMSgateway.dk kontaktes forinden.

7.3 Kundens tjeneste spærres ikke umiddelbart ved overskridelse af betalingsfristen. Dette sker på sammetid hvor der udsendes rykkerskrivelse nummer 2. SMSgateway.dk er berettiget til at tage gebyr på 250 kr for lukning af tjenesten.

7.4 Kunden vil ved spærringen have mulighed for at indsætte penge på sin konto. Dette gøres fra kundens personlige kundelogin via www.smsgateway.dk. Herefter har kunden mulighed for at få genåbnet sin aftale ved at indbetale det skyldige beløb (mandag – fredag 09.00 – 16.00).

7.5 Er der ikke betalt senest 14 dage efter lukning af aftalen, kan SMSgateway.dk forbeholde sig retten til at ophæve aftalen uden varsel.

7.6 Kunden skal sikre dækning på det af kunden benyttede betalings- eller kreditkort. Bliver betalingstransaktioner afvist af kundens bank, kan SMSgateway.dk hæve aftalen uden varsel.

7.7 Alle kontoer, der har været lukket mere end 3 måneder forbeholder SMSgateway.dk sig retten til at lukke og opsige. Der laves efterfølgende en opgørelse til kunden. Kunden har i 14 dage mulighed for at få genåbnet sit abonnement ved at indbetale det skyldige beløb.

7.8 SMS’er bliver takseret efter det antal der hver måned er afsendt. Prislisten kan til en hver tid findes på www.SMSgateway.dk eller under kontooplysninger i web kontrolpanelet..

8. Aftalens overdragelse
8.1 Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at gensælge SMSgateway.dks tjenester.

8.2 Kunden kan ikke overdrage denne aftale til tredjemand uden SMSgateway.dks forudgående skriftlige samtykke, hvilket bl.a. kan betinges af, at der forinden sker betaling af samtlige udeståender med kunden, samt at den nye kunde stiller sikkerhed, jf. pkt. 2.8, betaler et overdragelsesgebyr eller lignende.

9. Keywordtildeling og keywordændring
9.1 Keywords tildelses efter først til mølle princippet. Ændring af keywords kan ikke lade sig gøre, disse må slettes og et nyt oprettes hvis dette er ledigt.

10. Kundens data

10.1 kundeoplysningsdata videregives ikke til tredjemand.

10.2 Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden afgivet til SMSgateway.dk behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering af kunden samt eventuel meddelelse til kreditoplysningsbureauer.

10.3 Kunden kan ændre i de angivne data, med undtagelse af brugernavn på sin personlige side under http://login.smsgateway.dk. Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med bestilling af aftalen, indgår i SMSgateway.dks kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med SMSgateway.dks markedsføring af tjenester m.v. overfor kunden, nye kunder, på smsgateway.dk, i reklamer og banner martrialer. SMSgateway.dk er berettiget til at anvende hele leverancen som reference i eget markedsføringsmateriale. Herunder ret til at gøre brug af billedmateriale og beskrivelse af projektforløbet.

11. Kundens misligholdelse
11.1 Misligholder kunden sin aftale, har SMSgateway.dk ret til uden varsel at hæve aftalen. Væsentlig misligholdelse er forhold såsom:
a) Kunden undlader at betale krediteret forbrug.
b) Kunden opgiver ikke ændringer i kundens oplysninger, jf. pkt. 2.3.
c) Kunden standser sine betalinger, og viser sig at være insolvent.
d) Kunden ikke opfylder SMSgateway.dks krav om sikkerhedsstillelse rettidigt.
e) En kreditvurdering viser, at SMSgateway.dk kan formode, at kunden ikke er i stand til at betale sine regninger rettidigt.
f) Kunden udøver chikane mod SMSgateway.dk, eller mod SMSgateway.dks medarbejdere.
g) Kunde ikke overholder gældende regler i rammeaftalen. (Link: Rammeaftalen )

11.2 Spærring sker uden varsel. Hvis kunden retter det/de forhold, der gav anledning til spærringen, og SMSgateway.dk ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang til tjenesten.

11.3 SMSgateway.dk har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger.

11.4 Har kunden misligholdt sine betalingsforpligtelser, og har SMSgateway.dk efterfølgende opsagt kundens aftale, er SMSgateway.dk berettiget til at opkræve gammel gæld, før kunden kan indgå ny aftale.

12. Tyverispærring
12.1 Kunden er forpligtet til at melde tyverispærring så snart kunden får eller har mistanke om, at kontoen muligvis vil blive misbrugt. Således skal kunden straks kontakte SMSgateway.dk med henblik på at få kontoen spærret, jf. pkt. 5.3.

12.2 Kunden er indforstået med at SMSgateway.dk tilstræber at spærre ved 2. rykkerskrivelse. Ligeledes gælder det, at hvis kundes brugernavn og kodeord bliver stjålet, skal kunde straks sørge for at spærre kontoen, ellers hæfter kunde for forbruget. Dette gælder uanset hvilket omfang af forbrug der er sket.

13. Opsigelse
13.1 Abonnementet skal under normale omstændigheder opsiges senest 30 dage før udløbet af en abonnementsperiode

13.2 Opsigelse skal ske skriftligt. Kunde er ligeledes ansvarlig og hæfter dermed også for ekstraservices i forbindelse med opsigelse. Således er det kundens ansvar at opsige/afmelde disse.

13.3 Kunden vil ved opsigelse få returneret evt. forudbetalte beløb ca. 30 dage efter opsigelsen. Kundens betaling for oprettelsesgebyret, samt restbeløb på gavekort og vouchers, refunderes dog ikke ved almindelig opsigelse.

14. Ansvar
14.1 SMSgateway.dk hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. SMSgateway.dk er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved SMSgateway.dks undladelser.

14.2 SMSgateway.dk hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at mobiltjenesten ikke kunne anvendes som forventet.

14.3 SMSgateway.dk er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen.

14.4 SMSgateway.dk tager forbehold for tryk- og billedfejl.

14.5 SMSgateway.dks er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende, og er uden for SMSgateway.dks kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure), og som SMSgateway.dk ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

15. Ejendomsret
15.1 De af SMSgateway.dk leverede løsninger omfatter kun brugsretten til de nævnte løsninger. De af SMSgateway.dk leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til 3. part uden SMSgateway.dks skriftlige accept. Ejendomsretten til de udviklede løsninger tilhører SMSgateway.dk.

16. Tvister
15.1 Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til SMSgateway.dks adresse.
SMSgateway ApS
Birkemosevej 11
6000 Kolding
att: SMSgateway.dk
SMSgateway.dk træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

17. Ikrafttrædelse
Disse betingelser træder i kraft d. 01-02-2011 for kunder tilmeldt efter d. 01-02-2011 og for eksisterende kunder d. 01-03-2011.

Vilkår | © SMSgateway.dk – 2000-2013